Hållbarhet

Följande uttalande tillhandahålls av Broviken Gruppen I och Broviken Gruppen II (”Broviken”) angående obligatoriska upplysningar enligt EU:s Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ((EU) 2019/2088). Brovikens fonder marknadsförs inte som hållbara i enlighet med artikel 8 eller 9 enligt SFDR.

Integrering av hållbarhetsrisker i vår investeringsbeslutsprocess (Artikel 3 av SFDR 2019/2088)

Långsiktigt värdeskapande är en hörnsten i Brovikens strategi och en vägledande princip för alla investeringar som genomförs. Hållbarhet är något som vi naturligt involverar i våra investeringsbeslut och ägaruppdrag för att vi ska kunna uppfylla vårt löfte om långsiktigt värdeskapande för;

1. Våra portföljbolags medarbetare samt kunder
2. För våra investerare
3. För samhället i stort

Vi jobbar konstant med att upprätthålla en hög affärsmoral och ansvarstagande bolagsstyrning inom koncernen. Följande grundpelare är väsentliga för att kunna upprätthålla Brovikens strategi om att genomföra ansvarsfulla investeringar samt ansvarstagande bolagsstyrning;

1. När potentiella förvärv identifieras sker en initial granskning av bolagets affärsmodell, finansiella utveckling, ledningsgrupp, marknad etc. Broviken exkluderar bolag som ej lever upp till Brovikens standarder gällande hållbarhet avseende bolagsstyrning, värdegrund, synen på bolagets medarbetare och kunder.

2. Innan varje förvärv genomförs en finansiell, legal samt operationell due diligence där hållbarhetsaspekter innefattas (bolagsstyrning, medarbetaraspekter samt miljöpåverkan). Eventuella hållbarhetsrisker är identifierade, analyserade och dokumenterade från tidigt stadie vilket involveras i vårt investeringsbeslut.

3. Broviken har representanter i samtliga styrelser inom koncernen där både den finansiella utvecklingen samt strategiska initiativ (inklusive hållbarhet) är uppsatt på agendan. Varje portföljbolag inom Broviken ska driva 1–2 bolagsspecifika hållbarhetsinitiativ per år i tillägg till att rapportera på särskilda finansiella samt icke-finansiella nyckeltal.

Som ägare uppmuntrar Broviken att alla portföljbolag upprättar en uppförandekod som täcker de tio principerna i FN:s Global Compact. Broviken arbetar också för att portföljbolagen fastställer IT-policy, visselblåsarpolicy samt inköpspolicy. Dessutom stödjer Broviken portföljbolagen i att lägga en egen strategi inom hållbarhet och följer årligen upp hur de presterar inom särskilda nyckeltal. För mer information, se Brovikens hållbarhetspolicy och Brovikens policy för ansvarsfulla investeringar.

En offentlig hållbarhetsredovisning som omfattar portföljbolagen och Brovikens ESG-aktiviteter kommer att publiceras årligen från och med 2023.

Integrering av hållbarhetsrisker i vår ersättningspolicy (Artikel 5 av SFDR 2019/2088)

Brovikens ersättning till anställda fastställs utifrån en årlig utvärdering med både finansiella och icke-finansiella kriterier. De icke-finansiella kriterierna inkluderar hur var och en av Brovikens medarbetare uppfyller våra portföljbolags värderingar, inklusive hållbarhetsaspekter.

Ingen utvärdering av negativa hållbarhetseffekter, PAI (Artikel 4 av SFDR 2019/2088)

Broviken tar inte hänsyn till de huvudsakliga negativa hållbarhetseffekterna (PAI) av vårt investeringsbeslut i enlighet med artikel 4 i SFDR. Det främsta skälet är att metodiken, innehållet och juridiska krav för att bedöma dessa negativa insatser fortfarande är under utvärdering. Broviken kommer dock att följa utvecklingen av lagstiftningen och utvärdera och uppdatera vår ståndpunkt därefter.

Broviken fortsätter att utvärdera och beakta sina skyldigheter även enligt artikel 7 (1) i SFDR. Vi inväntar slutförandet av de tekniska standarderna för SFDR nivå 2 som förväntas träda i kraft 2023.